malcolm_icon.jpg
|Arbonics view

Malcolm Sedgwick, Oglekļa projektu vadītājs

Apmežošanas projektu uzraudzība

Kas ir uzraudzība un kā to izmanto apmežošanas projektos?

Pārskats par uzraudzību
  • Sākotnējā uzraudzība ietver biomasas uzraudzības vietu izveidi un pamatdatu vākšanu (piemēram, esošo koku/krūmu mērījumus).
  • Biomasas uzraudzības vietu skaits un atrašanās vietas tiks samazinātas līdz minimumam, izmantojot attālās izpētes tehnoloģiju, un to izstrādās Arbonics.
  • Zemes īpašniekiem ik pēc pieciem gadiem būs jāuzrauga koku augšana, kokmateriālu raža, mēslojuma izmantošana un ugunsgrēku radītie zaudējumi.

Kāpēc uzraudzība ir svarīga?

Dati un to kvalitāte ir visu oglekļa projektu pamatā, jo oglekļa projektos notiek datu apmaiņa starp oglekļa kredītu pircējiem un pārdevējiem. Oglekļa kredītu pārdevēji izmanto datus, lai pierādītu, ka ir ģenerēts oglekļa dioksīda ieguvums, savukārt oglekļa kredītu pircēji izmanto projektu datus, lai pierādītu, ir samazinājuši siltumnīcefekta gāzu emisijas. Oglekļa projektiem jāizmanto stabilas uzraudzības sistēmas, kas spēj iziet kredītu pircēju un trešo pušu revidentu pārbaudi.

Avoti un absorbējošas ekosistēmas

Oglekļa projekti ir veidoti kā oglekli absorbējošas ekosistēmas, proti, tie savāc, piesaista un uzglabā oglekļa dioksīdu no atmosfēras. Oglekļa projekti var būt arī siltumnīcefekta gāzu emisiju avots, ja tajos tiek dedzināta biomasa (piemēram, noteiktā dedzināšana, lai sagatavotu vietas stādīšanai), izmantoti mēslošanas līdzekļi vai nejauši zaudēts uzkrātais ogleklis (piemēram, meža ugunsgrēks). Augstas kvalitātes oglekļa projekti uzrauga visus galvenos oglekļa avotus un absorbējošās ekosistēmas, lai nodrošinātu, ka tie nepārdod oglekļa ieguvumus, tajā pašā laikā radot oglekļa emisijas. Ar mežsaimniecību saistītos oglekļa projektos parasti tiek uzraudzīti šādi avoti un absorbējošas ekosistēmas:

  • Virszemes koksnes biomasa (absorbējoša ekosistēma)
  • Zem zemes esošā koksnes biomasa (absorbējoša ekosistēma)
  • Augsnes organiskais ogleklis (absorbējoša ekosistēma un avots)
  • Mežmateriāli (absorbējoša ekosistēma un avots)
  • Sadedzinātā biomasa (avots)
  • Mēslojuma izmantošana (avots) Oglekļa projekta uzraudzības programma ietver sākotnējo izveides posmu un pēc tam regulāru uzraudzību visā oglekļa projekta darbības laikā.

Sākotnējā projekta uzraudzība

Oglekļa projekta, kura pamatā ir mežsaimniecība, sākotnējais uzraudzības posms ietver biomasas uzraudzības vietu izveidi un pamatdatu vākšanu (piemēram, esošo koku/krūmu mērījumus). Biomasas uzraudzības vietu skaitu un izvietojumu izstrādās Arbonics, un tās būs atkarīgas no paredzamajiem biomasas pieauguma modeļiem visā projekta teritorijā. Arbonics samazinās fiziskās biomasas uzraudzības vietu skaitu, veicot rūpīgu analīzi un efektīvi izmantojot attālās izpētes tehnoloģijas. Ne visos apmežošanas zemes gabalos būs fiziskas uzraudzības vietas.

Pastāvīga projekta uzraudzība

Oglekļa projekta, kura pamatā ir mežsaimniecība, pastāvīgās uzraudzības prasības ir līdzīgas valsts mežu inventāra programmām, kas tiek pieprasītas visās Eiropas valstīs. Zemes īpašnieki projekta teritorijā tiks aicināti vismaz reizi piecos gados fiziski izmērīt koku diametru visās noteiktajās fiziskās uzraudzības vietās. Zemes īpašniekiem tiks prasīts arī veikt ikgadēju uzskaiti par mēslojuma izmantošanu, kokmateriālu ražu un ugunsgrēku radītajiem zaudējumiem katrā apmežotajā teritorijā.

Kopsavilkums

Arbonics cieši sadarbosies ar visiem zemes īpašniekiem, lai nodrošinātu, ka visas apmežošanas teritorijas var radīt augstas kvalitātes oglekļa kredītus. Arbonics izstrādās uzraudzības programmu, nodrošinās piekļuvi uzraudzības tehnoloģijām, veiks visus attālās izpētes darbus, veiks biomasas aprēķinus un veidos augsnes organiskā oglekļa modeli laika gaitā. Zemes īpašnieki, kas apsaimnieko apmežojamās teritorijas, ik pēc pieciem gadiem veiks koku augšanas, kokmateriālu ražas, mēslojuma izmantošanas un ugunsgrēku radīto zaudējumu mērījumus.

Arbonics ir oglekļa un ekosistēmu tehnoloģiju platforma meža un citu zemju īpašniekiem Eiropā, kas, apvienojot mežsaimniecību ar tehnoloģiju pasauli, palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām. Mēs palīdzam īpašniekiem uzskaitīt, uzraudzīt un pārdot ilgtspējīgas zemes apsaimniekošanas vides ieguvumus.

Vai Jūs esat zemes īpašnieks/ce? Iepazīstiniet ar sevi šeit, un mēs ar Jums sazināsimies, lai izdiskutētu Jūsu zemes potenciālu.

Piesakies mūsu paziņojumiem šeit un seko mums Facebook, LinkedIn un Twitter, lai saņemtu jaunākās ziņas.

Jums varētu arī patikt