malcolm_icon.jpg
|Arbonics view

Malcolm Sedgwick, Süsinikuprojektide Juht

Uusmetsastamise projektide seire

Mida tähendab seire ja kuidas seda uusmetsastamise projektides kasutatakse?

Seire ülevaade
  • Esialgne seire hõlmab biomassi seirekohtade väljatöötamist ja lähteandmete kogumist (nt olemasolevate puude/põõsaste mõõtmine)
  • Arbonicsi poolt välja töötatud biomassi seirekohtade arv ja asukohad viiakse kaugseiretehnoloogia abil miinimumini
  • Maaomanikud peavad tegema iga viie aasta tagant seiret puude kasvu, puidutoodangu, väetiste kasutamise ja põlengute põhjustatud kahjude kohta

Miks on seire oluline?

Andmed ja nende kvaliteet on kõigi süsinikuprojektide puhul keskse tähtsusega, sest süsinikuprojektides toimub süsinikukrediidi ostjate ja müüjate vahel andmetega kauplemine. Süsinikukrediidi müüjad kasutavad andmeid tõestamaks, et nad on loonud süsinikdioksiidiheite vallas kasu, süsinikukrediidi ostjad aga kasutavad projektiandmeid näitamaks, et nad on kasvuhoonegaaside heidet leevendanud. Süsinikuprojektid peavad kasutama usaldusväärseid seiresüsteeme, mis läbivad edukalt krediidiostjate ja kolmandast isikust audiitorite kontrollid.

Allikad ja neeldajad

Süsinikuprojektid on kavandatud süsinikuneeldajatena, ehk nad koguvad, eemaldavad ja talletavad atmosfäärist süsinikdioksiidi. Süsinikuprojektid võivad olla ka kasvuhoonegaaside heiteallikaks, kui nad põletavad biomassi (nt ettenähtud põletamine istutusalade ettevalmistamiseks), kasutavad väetisi või kaotavad talletatud süsiniku kogemata (nt metsatulekahju tagajärjel). Kvaliteetsed süsinikuprojektid teevad seiret kõigi peamiste süsinikuallikate ja -neeldajate üle, et välistada süsinikukrediitide müük ise samal ajal süsinikuheidet põhjustades. Metsanduspõhistes süsinikuprojektides tehakse tavaliselt seiret järgmiste allikate ja neeldajate üle:

  • Maapealne puitbiomass (neeldaja)
  • Maa-alune puitbiomass (neeldaja)
  • Mulla orgaaniline süsinik (neeldaja ja allikas)
  • Puidutooted (neeldaja ja allikas)
  • Põletatud biomass (allikas)
  • Väetiste kasutamine (allikas)

Süsinikuprojekti seireprogramm sisaldab esialgset ettevalmistusetappi ja edasist jooksvat regulaarset seiret kogu süsinikuprojekti kestuse jooksul.

Projekti esialgne seire

Metsasüsinikuprojekti puhul hõlmab esialgne seireetapp biomassi seirekohtade väljatöötamist ja lähteandmete kogumist (nt olemasolevate puude/põõsaste mõõtmine). Biomassi seirekohtade arvu ja asukohad töötab välja Arbonics ning need sõltuvad kogu projektiala eeldatud biomassi kasvumustritest. Arbonics minimeerib füüsiliste biomassi seirekohtade arvu hoolika analüüsimise ja kaugseiretehnoloogia tõhusa kasutamise teel. Kõik uusmetsastatavad maatükid ei sisalda tingimata füüsilisi seirekohti.

Projekti jooksev seire

Metsasüsinikuprojekti jooksva seire nõuded on sarnased kõigis Euroopa riikides nõutud riiklike metsainventeerimisprogrammidega. Maaomanikel palutakse mõõta füüsiliselt puude läbimõõtu kõigis ettenähtud füüsilise seire kohtades vähemalt iga viie aasta tagant. Samuti palutakse maaomanikel pidada kõigi uusmetsastamisalade kohta aastast arvestust väetiste kasutamise, puidutoodangu ja põlengutest tekkinud kahjude üle.

Kokkuvõte

Arbonics teeb tihedat koostööd kõigi maaomanikega, tagamaks, et kõik uusmetsastamisalad suudavad toota kvaliteetseid süsinikukrediite. Arbonics koostab seireprogrammi, tagab juurdepääsu seiretehnoloogiale, teeb kõik kaugseiretoimingud, koostab biomassiarvutused ja modelleerib mulla orgaanilise süsiniku sisaldust aja jooksul. Uusmetsastamisalasid haldavad maaomanikud mõõdavad iga viie aasta tagant puude kasvu, puidutoodangut, väetiste kasutamist ja põlengute põhjustatud kahjusid.

Arbonics on tehnoloogiapõhine süsiniku- ja ökosüsteemi platvorm, mis loob silla Euroopa metsa- ja maaomanike ning vabatahtlikul süsinikuturul krediite ostvate ettevõtete vahele.

Kas sa oled maaomanik? Tutvusta end siin ja me võtame Sinuga ühendust.

Jälgi meid sotsiaalmeedias: Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Sulle võib veel meeldida