lisett_icon.jpg
|Gūstiet papildu peļņu ar oglekļa kredītiem ABC

Lisett Luik, Dibinātājs, COO

ABC: kas ir oglekļa kredīti un kas oglekļa kredītam nodrošina augstu kvalitāti?

Atgriezīsimies pie pamatiem — kas īsti ir oglekļa kredīti un kā zināt, vai tie ir augstas kvalitātes?

Carbon Credit-3.gif

Strādājot klimata nozarē, žargonā un nozares terminos var visai viegli apmaldīties. Taču dažkārt ir svarīgi atgriezties pie pamatiem. Tādēļ aplūkosim, kas patiesībā ir oglekļa kredīti, skaidrojot tos dažādos veidos.

Saskaņā ar pamatdefinīciju viens oglekļa kredīts nozīmē 1 tonnu (1000 kg) CO2 (vai ekvivalentu) emisiju, kas ir vai nu saglabātas (uzkrātas), vai novērstas.

Paskaidrojiet tā, it kā man būtu 5 gadi: kas ir oglekļa kredīti?

Paldies ChatGPT par palīdzību precizēt šo atbildi!

Oglekļa kredīti ir veids, kā palīdzēt Zemei, samazinot kaitīgo gāzu daudzumu gaisā. Šīs gāzes sauc par siltumnīcefekta gāzēm, un tās var pārlieku sasildīt Zemi. Dažkārt mēs darām lietas, kas rada siltumnīcefekta gāzes, piemēram, braucam ar automobiļiem vai lidojam ar lidmašīnām. Oglekļa kredīti palīdz mums kompensēt šīs siltumnīcefekta gāzes, ļaujot mums maksāt par projektiem, kas gaisā samazina vai likvidē siltumnīcefekta gāzes.

Piemēram, mēs varētu iegādāties oglekļa kredītus no apmežošanas projekta, kur cilvēki stāda kokus, lai radītu jaunus mežus. Kokiem augot, tie no gaisa absorbē oglekļa dioksīdu, tāpēc, stādot kokus, mēs varam palīdzēt samazināt siltumnīcefekta gāzu daudzumu.

Iegādājoties oglekļa kredītus, mēs palīdzam samazināt siltumnīcefekta gāzu daudzumu un padarīt Zemi veselīgāku ikvienam.

Kas oglekļa kredītam nodrošina augstu kvalitāti?

Pastāv 5 galvenie faktori, kas nosaka oglekļa kredīta kvalitāti (vai tās trūkumu).

 1. Papildināmība: oglekļa kredītam jāatspoguļo siltumnīcefekta gāzu daudzuma samazinājums, kas nebūtu radies, ja projekts neradītu kredītu. Tas nozīmē, ka projekts ir “papildus” tam, kas būtu noticis, ja projekta nebūtu.

 2. Pastāvīgums: tas nozīmē, uz cik ilgu laiku ogleklis tiek piesaistīts un kāds ir risks, ka tas tiks apgriezts (t. i., atkārtoti izlaists atmosfērā). Augstas kvalitātes kredītam jābūt ar augstu pastāvīguma pakāpi (tas nozīmē, ka ogleklim jābūt piesaistītam uz ilgu laiku). Vairāk par pastāvīgumu lasiet šeit.

 3. Verifikācija: oglekļa kredīts ir neatkarīgi jāverificē trešajai personai, lai nodrošinātu, ka tas patiešām samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tas palīdz nodrošināt kredīta integritāti un uzticamību. Vairāk par galvenajiem verificētājiem, piemēram, Verra, lasiet šeit.

 4. Pārredzamība: oglekļa kredītam jābūt pārredzami izsekojamam un uzskaitītam, lai nodrošinātu, ka tas netiek uzskaitīts divreiz vai izmantots ļaunprātīgi. Tas palīdz nodrošināt, ka kredīts tiek izmantots atbilstoši un ka tas nozīmē reālu emisiju samazinājumu.

 5. Pozitīva ietekme: augstas kvalitātes oglekļa kredītam būtu arī pozitīvi jāietekmē vietējās kopienas un vide. Tas var ietvert, piemēram, dabisko biotopu saglabāšanu vai darbavietu radīšanu vietējai sabiedrībai.

Visi šie faktori ir būtiski, lai nodrošinātu, ka kredīts atspoguļo reālu, faktisku oglekļa uzkrāšanu (vai novēršanu) un nav tikai zaļmaldināšana.

Kā tiek radīti oglekļa kredīti?

Oglekļa kredītus var radīt, glabājot oglekli vai novēršot CO2 emisiju palielināšanos (otrais veids ir strīdīgāks, un daži eksperti uzskata, ka novēršanas veida kredītus nebūtu jāļauj izmantot kompensēšanai).

Pastāv vairāki veidi, kā mēs iegūstam CO2 no atmosfēras, pārvēršam to ogleklī un glabājam (t. i., iegūstam oglekļa piesaistīšanas kredītus).

 1. Dabā balstīta oglekļa uzkrāšana — tas attiecas uz oglekļa glabāšanu mežos, augsnē un piekrastes/jūras ekosistēmās. To var panākt, piemēram, apmežojot (stādot jaunus mežus), audzējot brūnaļģes vai mainot lauksaimniecības praksi.

 2. Tehnoloģijās balstīta oglekļa uzkrāšana — tas attiecas uz tādām darbībām kā tieša gaisa uztveršana, kurā izmanto cietus vai šķidrus absorbentus (materiālus, kas būtībā piesaista CO2, nonākot ar to saskarē).

Novēršanas tipa oglekļa kredītus var iegūt, īstenojot dažādus projektus, kas samazina emisiju daudzumu, piemēram:

 1. Jaunu atjaunojamās enerģijas staciju būvniecība
 2. Ēku efektivitātes palielināšana
 3. Atkritumu radīto emisiju samazināšana, tos izmantojot atkārtoti, pārstrādājot vai uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu
 4. Mežu izciršanas un zemes degradācijas novēršana
 5. Un daudzi citi

Lai šīs pozitīvās darbības patiešām radītu oglekļa kredītus, tās ir jāapstiprina un jāsertificē ar trešās personas oglekļa kredītu standartu, piemēram, Verra vai Gold Standard.

Cik vērts ir oglekļa kredīts?

Tāpat kā jebkurai citai precei, ko var nopirkt vai pārdot, arī oglekļa kredīta cenu nosaka tirgus — tā ir piedāvājuma un pieprasījuma funkcija (līdzīgi kā citiem finanšu instrumentiem, piemēram, akcijām). Oglekļa kredītus ir nedaudz grūtāk novērtēt nekā, piemēram, Google akcijas, jo oglekļa tirgi ir sadrumstaloti, t. i., ir daudz dažādu tirdzniecības platformu, kurās tiek tirgoti oglekļa kredīti.

Turklāt potenciālie pircēji atšķirīgi vērtē dažādus kredītu veidus (piemēram, novēršanas kredītus un piesaistīšanas kredītus). Piesaistīšanas veida kredītiem parasti ir augstāka cena, jo ir skaidrs, ka tie faktiski atbrīvo atmosfēru no CO2. Turklāt atkarībā no pieciem iepriekš minētajiem kvalitātes faktoriem pat līdzīgiem kredītiem (piemēram, apmežošanas kredītiem) var būt dažādas cenas.

Vai oglekļa kredītiem tiek lietoti citi nosaukumi/termini?

 • Brīvprātīgajā oglekļa tirgū oglekļa kredītus dažkārt dēvē arī kā: kompensācija — termins, kas attiecas uz vienu no oglekļa kredītu tradicionālajiem izmantošanas veidiem, proti, emisiju kompensēšanu (jeb “atlīdzināšanu”)
 • VCU — tas ir specifisks Verra akronīms, kas nozīmē verificētu oglekļa vienību (Verified Carbon Unit) un apzīmē tikai 1 Verra sertificētu oglekļa kredītu (t. i., tas joprojām ir ekvivalents 1 tonnai CO2e)
 • Oglekļa kvotas — attiecas uz siltumnīcefekta gāzu (CO2 vai citu) emisiju vienību, kas ir atļauta saskaņā ar emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēmu, piemēram, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS). Uzņēmumiem, kas pārsniedz savas kvotas, ir jāiegādājas papildu kvotas vai oglekļa kredīti, lai kompensētu pārsniegtās emisijas
 • Oglekļa samazināšanas sertifikāti — parasti attiecas uz sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmums vai persona ir samazinājusi oglekļa emisijas vai iegādājusies oglekļa kredītus, lai kompensētu savas emisijas

Kur var uzzināt vairāk par oglekļa kredītiem?

Esam sagatavojuši vēl dažus citus skaidrojošus rakstus, lai palīdzētu jums iepazīt brīvprātīgo oglekļa tirgu pasauli:

Arbonics ir oglekļa un ekosistēmu tehnoloģiju platforma meža un citu zemju īpašniekiem Eiropā, kas, apvienojot mežsaimniecību ar tehnoloģiju pasauli, palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām. Mēs palīdzam īpašniekiem uzskaitīt, uzraudzīt un pārdot ilgtspējīgas zemes apsaimniekošanas vides ieguvumus.

Vai Jūs esat zemes īpašnieks/ce? Iepazīstiniet ar sevi šeit, un mēs ar Jums sazināsimies, lai izdiskutētu Jūsu zemes potenciālu.

Piesakies mūsu paziņojumiem šeit un seko mums Facebook, LinkedIn un Twitter, lai saņemtu jaunākās ziņas.

Jums varētu arī patikt